Danh sách người có uy tín

Ngày 04/11/2020 00:00:00

UBND huyện Triệu Sơn                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔNG HỢP DANH SÁCH

Bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong cộng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Triệu Sơn năm 2020

(Kèm theo Tờ trình số: 581/TTr-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Triệu Sơn)

 

STT

Họ Tên NCUT

Năm sinh/giới tính

Dân tộc

Nơi cư trú

Trình độ chuyên môn

Thành phân người có uy tín

Đảng viên

Ghi chú

Nam

Nữ

Già làng

Trưởng dòng họ/Tộc trưởng

Trưởng thôn, bản (BTCB)

và tương đương

CB hưu trí

Chức sách tôn giáo

Thầy mo, thầy cúng

Nhân sĩ, trí thức

Doanh nhân, người sản xuất giỏi

Thàng phần khác

1

Lò Văn Thuân

1934

 

Thái

Thôn Bồn Dồn, Bình Sơn, Triệu Sơn, TH

7/9

 

 

 

Cán bộ nghỉ hưu

 

 

 

 

 

X

 

2

Lê Thế Thảo

1966

 

Mường

Thôn Đông Tranh, Bình Sơn, Triệu Sơn, TH

9/12

 

 

 

 

 

 

 

 

Người có uy tín

0

 

3

Bùi Văn Xuân

1970

 

Mường

Thôn Bao Lâm, Bình Sơn, Triệu Sơn, TH

7/12

 

 

 

 

 

 

 

 

Người có uy tín

X

 

4

Hà Văn Đựa

1952

 

 

Thôn Cây Xe, Bình Sơn, Triêu Sơn, TH

9/12

 

 

 

 

 

 

 

 

Người có uy tín

0

 

5

Hà Văn Ân

1948

 

Thái

Thôn Thoi, Bình Sơn, Triệu Sơn, TH

 

 

Trưởng dòng họ

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

                 Người lập biểu             TM. UBND xã Bình Sơn

                                                                                                                                                         Chủ tịch

 

 

                   Lò Văn Lợi                                                                                                                     Hoàng Văn Giáp 

Danh sách người có uy tín

Đăng lúc: 04/11/2020 00:00:00 (GMT+7)

UBND huyện Triệu Sơn                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔNG HỢP DANH SÁCH

Bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong cộng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Triệu Sơn năm 2020

(Kèm theo Tờ trình số: 581/TTr-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Triệu Sơn)

 

STT

Họ Tên NCUT

Năm sinh/giới tính

Dân tộc

Nơi cư trú

Trình độ chuyên môn

Thành phân người có uy tín

Đảng viên

Ghi chú

Nam

Nữ

Già làng

Trưởng dòng họ/Tộc trưởng

Trưởng thôn, bản (BTCB)

và tương đương

CB hưu trí

Chức sách tôn giáo

Thầy mo, thầy cúng

Nhân sĩ, trí thức

Doanh nhân, người sản xuất giỏi

Thàng phần khác

1

Lò Văn Thuân

1934

 

Thái

Thôn Bồn Dồn, Bình Sơn, Triệu Sơn, TH

7/9

 

 

 

Cán bộ nghỉ hưu

 

 

 

 

 

X

 

2

Lê Thế Thảo

1966

 

Mường

Thôn Đông Tranh, Bình Sơn, Triệu Sơn, TH

9/12

 

 

 

 

 

 

 

 

Người có uy tín

0

 

3

Bùi Văn Xuân

1970

 

Mường

Thôn Bao Lâm, Bình Sơn, Triệu Sơn, TH

7/12

 

 

 

 

 

 

 

 

Người có uy tín

X

 

4

Hà Văn Đựa

1952

 

 

Thôn Cây Xe, Bình Sơn, Triêu Sơn, TH

9/12

 

 

 

 

 

 

 

 

Người có uy tín

0

 

5

Hà Văn Ân

1948

 

Thái

Thôn Thoi, Bình Sơn, Triệu Sơn, TH

 

 

Trưởng dòng họ

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

                 Người lập biểu             TM. UBND xã Bình Sơn

                                                                                                                                                         Chủ tịch

 

 

                   Lò Văn Lợi                                                                                                                     Hoàng Văn Giáp