Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 02/04/2021 08:55:06

 ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ BÌNH SƠN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Bình Sơn, ngày 9 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

Kính gửi:- BTV Đảng ủy xã Bình Sơn

                - Chủ tịch UBND xã

                - Ủy ban bầu cử

Để ngày 23/5/2021 thực sự là ngày hội lớn của toàn thể nhân dân và cử tri. Ban văn hóa lên kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Bình Sơn như sau:

I.       Tuyên truyền trực quan cổ động

1.      Tuyên truyền trên đài truyền thanh và thong tin lưu đông:

-       Từ tháng 3 đến 30/4 năm 2021

-       Từ 1/5 – 23/5/2021 tuyên truyền mỗi ngày 2 buổi: sáng từ 5h30 – 6h, chiều từ 17h30 – 18h

1.1 Tuyên truyền luật bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

1.2 Tuyên truyền tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

1.3 Tuyên truyền khu vực bầu cử, nơi bỏ phiếu.

1.4 Tuyên truyền thể lệ bầu cử, ngày bầu cử.

2. Treo băng zôn 2 mặt; địa điểm ở trung tâm xã và 05 thôn

3. Hồng kỳ; địa điểm ở 05 tổ bầu cử

    Mỗi tổ 10 lá x 5 tổ = 50 lá

II.  Trang trí địa điểm, phòng bỏ phiếu, khu vực bầu cử

1. Phông + Cờ + ảnh Bác Hồ diện tích 12m2

2. Cổng trào + Cờ Tổ quốc + Khẩu hiệu cho 5 tổ bỏ phiếu

III.  Các tổ chức chính trị - xã hội

-       Tổ chức hội nghị tuyên truyền cho đội viên, đoàn viên về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo các văn bản của UBND và Ủy ban bầu cử.

-       Các thôn tổ chức hội nghị tuyên truyền cho nhân dân – cử tri nắm biết ngày 23/5/2021 đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

-       Tổ chức cho nhân dân treo cờ  đảng và cờ quốc kỳ từ ngày 18-25/5.

-       Làm vệ sinh đường làng ngỏ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rảnh để chào mừng ngày bầu cử.

Vậy ban Văn hóa lập kế hoạch tuyên truyền, trình BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBND , Ủy ban bầu cử xã duyệt, để ban tuyên truyền hoàn thành nhiệm vụ.

 

NGƯỜ LẬP KẾ HOẠCH                                 CHỦ TỊCH UBND XÃ

                                                                        

 

 

             Trịnh Thành Thạo                                            Hoàng Văn Giáp

Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 02/04/2021 08:55:06 (GMT+7)

 ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ BÌNH SƠN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Bình Sơn, ngày 9 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

Kính gửi:- BTV Đảng ủy xã Bình Sơn

                - Chủ tịch UBND xã

                - Ủy ban bầu cử

Để ngày 23/5/2021 thực sự là ngày hội lớn của toàn thể nhân dân và cử tri. Ban văn hóa lên kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Bình Sơn như sau:

I.       Tuyên truyền trực quan cổ động

1.      Tuyên truyền trên đài truyền thanh và thong tin lưu đông:

-       Từ tháng 3 đến 30/4 năm 2021

-       Từ 1/5 – 23/5/2021 tuyên truyền mỗi ngày 2 buổi: sáng từ 5h30 – 6h, chiều từ 17h30 – 18h

1.1 Tuyên truyền luật bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

1.2 Tuyên truyền tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

1.3 Tuyên truyền khu vực bầu cử, nơi bỏ phiếu.

1.4 Tuyên truyền thể lệ bầu cử, ngày bầu cử.

2. Treo băng zôn 2 mặt; địa điểm ở trung tâm xã và 05 thôn

3. Hồng kỳ; địa điểm ở 05 tổ bầu cử

    Mỗi tổ 10 lá x 5 tổ = 50 lá

II.  Trang trí địa điểm, phòng bỏ phiếu, khu vực bầu cử

1. Phông + Cờ + ảnh Bác Hồ diện tích 12m2

2. Cổng trào + Cờ Tổ quốc + Khẩu hiệu cho 5 tổ bỏ phiếu

III.  Các tổ chức chính trị - xã hội

-       Tổ chức hội nghị tuyên truyền cho đội viên, đoàn viên về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo các văn bản của UBND và Ủy ban bầu cử.

-       Các thôn tổ chức hội nghị tuyên truyền cho nhân dân – cử tri nắm biết ngày 23/5/2021 đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

-       Tổ chức cho nhân dân treo cờ  đảng và cờ quốc kỳ từ ngày 18-25/5.

-       Làm vệ sinh đường làng ngỏ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rảnh để chào mừng ngày bầu cử.

Vậy ban Văn hóa lập kế hoạch tuyên truyền, trình BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBND , Ủy ban bầu cử xã duyệt, để ban tuyên truyền hoàn thành nhiệm vụ.

 

NGƯỜ LẬP KẾ HOẠCH                                 CHỦ TỊCH UBND XÃ

                                                                        

 

 

             Trịnh Thành Thạo                                            Hoàng Văn Giáp