KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020 - 2025

 

           Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền và đổi mới phương thức hoạt động  và nâng cao chất lượng hoạt động  của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, khắc phục khó khăn, tranh thủ tối đa các nguồn lực, tập trung chăm lo phát triển kinh tế, thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mạng lại hiệu quả kinh tế, thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế; bảo đảm quốc phòng an ninh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, phấn đấu đến năm 2021 xã Bình Sơn đạt chuẩn nông thôn mới.

          I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2020 - 2025

          1. Mục tiêu

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, thực hiện tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 từ 13% trở lên. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

          2. Các chỉ tiêu chủ yếu

a. Về kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 13,0% trở lên; trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 4,5%; Công nghiệp - xây dựng tăng 18,2%; Dịch vụ tăng 13,3%;

- Cơ cấu GRDP: Nông, lâm, thủy sản chiếm 20,8%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 38,3%; Dịch vụ chiếm 40,9%;

- GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 53 triệu đồng

- Giá trị CN-TTCN đạt 54 tỷ đồng;

- Sản lượng lương thực đạt 450 tấn trở lên;

- Kim nghạch xuất khẩu đạt 135 triệu đồng

- Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn khoảng 30 tỷ đồng;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 15% trở lên so với dự toán (không bao gồm thu tiền sử dụng đất);

- Kiên cố hóa giao thông nông thôn cứng hóa đạt 100%

b. Về văn hóa - xã hội

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt 95%

- Tỷ lệ gia đình có nhà đạt chuẩn đến năm 2025 85%

- Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên tổng dân số năm 2025 đạt 95%

- Số lao động được đào tạo nghề 400 lao động;

- Tốc độ tăng dân số 0,6%;

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên.

c. Về môi trường:

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 37,6%;

- Tỷ lệ dân số NT sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%

- Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch đạt 100%

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

          1. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo chuyển biến tích cực về cơ cấu và chất lượng tăng trưởng

          Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp. Thu hút các doanh nghiệp tích tụ đất, thuê đất đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp gắn với bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Ổn định diện tích lúa khoảng 30 ha gieo cấy cả 2 vụ ăn chắc, năng suất bình quân đạt 52 tạ/ha, sản lượng lương thực có hạt đạt 130 tấn trở lên; đưa các giống lúa năng suất, chất lượng vào sản xuất với diện tích 15 ha; thực hiện phương án chuyển đổi thời vụ gieo cấy cho vùng thường xuyên bị ngập lụt của 5 thôn với diện tích 8 ha. Tiếp tục phát triển sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng xây dựng cánh đồng mẫu lớn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa cơ giới hóa vào các khâu sản xuất. Đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính với diện tích 15 ha, trong đó cây ngô trên đất hai lúa đạt  ha, năng suất đạt 45 tạ/ha, sản lượng đạt 150 tấn; đưa các cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Ổn định diện tích mía 9 ha, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, đưa năng suất bình quân trên 70 tấn/ha, Phát triển vùng rau an toàn theo tiêu chuẩn .Chuyển khoảng 20 ha trồng lúa không ăn chắc, hiệu quả thấp sang trồng ngô, cỏ chăn nuôi trâu bò và nuôi trồng thủy sản. Tập trung canh tác diện tích đã trồng 27,9 ha cây ăn quả để đạt năng suất, chất lượng cao.

          Khuyến khích phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại tập trung, khép kín từ khâu giống, thức ăn, thú y đến giết mổ, chế biến đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ phát triển đàn gia súc, gia cầm để tăng quy mô tổng đàn; khuyến khích chăn nuôi nông hộ theo hướng an toàn, bền vững. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ, từng bước hình thành sản phẩm chăn nuôi sạch để cung cấp ra thị trường.

           Ổn định diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có 19,8 ha. Khai thác tối đa tiềm năng diện tích nước ngọt để đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, tập trung chỉ đạo phát triển cá rô phi đơn tính theo chương trình của tỉnh; mở rộng diện tích 20 ha trên đất trồng lúa 1 vụ theo mô hình cá - lúa.

          Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới; lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn; phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân; phấn đấu năm 2021 xã về đích nông thôn mới

          Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát huy tối đa năng lực sản xuất; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô sản xuất để tăng sản lượng, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ và bảo đảm môi trường như: sản xuất các sản phẩm từ gỗ, cơ sở sản xuất gạch các loại, .... Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện.

          Tập trung phát triển đa dạng sản phẩm và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ; nhất là các dịch vụ địa phương có lợi thế, chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và chủ trương “Người Thanh Hóa ưu tiên dùng hàng Thanh Hóa”. Liên kết với mạng lưới siêu thị và trung tâm thương mại trong tỉnh, trong nước để tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm có lợi thế, tiềm năng của địa phương (rau, quả, thịt gia súc, gia cầm).

          Mở rộng quy mô và phát triển mạng lưới tổ chức tín dụng trên địa bàn để khai thác tối đa mọi nguồn vốn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong sản xuất, kinh doanhTăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thuế đến mọi tầng lớp nhân dân; thực hiện công tác quản lý thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước; tập trung các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; phấn đấu tăng thu ngân sách từ 10% trở lên so với dự toán tỉnh giao.

          2. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để xúc tiến đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển

          Cải cách thủ tục hành chính, mà trọng tâm là rà soát, giảm bớt thủ tục theo hướng đơn giản hoá, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân. Rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã ban hành cho phù hợp, đồng thời nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách mới để thúc đẩy phát triển trên lĩnh vực thực sự thông thoáng, hấp dẫn và bảo đảm tính khả thi.

          

3. Tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới

          Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn NSNN và TPCP, triển khai thực hiện tốt Luật đầu tư công, Luật xây dựng, luật đấu thầu và các chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, chỉ đạo của tỉnh. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu Quốc gia về xóa nghèo bền vững, .... Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư để đảm bảo đầu tư đúng quy hoạch, kế hoạch, đúng mục tiêu đầu tư được duyệt.

         

          4. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội   

Đẩy mạnh công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, trọng tâm là lĩnh vực sản xuất công nghiệp; nông, lâm, thủy sản; chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án như: củng cố, nâng cao năng suất, sản lượng vùng mía nguyên liệu, chuyển dịch thời vụ gieo cấy cho vùng thường xuyên ngập lụt, đề án cơ giới hóa đồng bộ gắn với xây dựng cánh đồng mẫu lớn, đề án chăn nuôi nông hộ và trang trại bền vững. Tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu, ứng dụng và chuyên giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.    

          Thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo chuẩn hóa về năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn theo quy định của từng cấp. Rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học của các cấp giai đoạn 2016-2021. Giữ vững chất lượng đại trà, phấn đấu tăng bậc trong các kỳ thi học sinh giỏi – giáo viên giỏi ở bậc học mầm non, tiều học.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường giáo dục y đức, tinh thần trách nhiệm trong cán bộ y tế; công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch, không để dịch lớn xảy ra. Đẩy mạnh công tác kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Quản lý tốt các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Tiếp tục thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ từ 1-14 tuổi cho các xã còn lại theo kế hoạch. Tăng cường cơ sở vật chất cho trạm y tế.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới (xây dựng khu trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện; đầu tư, nâng cấp, cải tạo các trung tâm văn hóa các thôn).

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là xuất khẩu lao động tại các thị trường có thu nhập cao; tập trung ưu tiên đào tạo các ngành nghề để cung cấp lao động cho các nhà máy, cơ sở sản xuất trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với các công ty được sở LĐ-TBXH tỉnh giới thiệu để tuyển dụng lao động (xuất khẩu lao động).

Tổ chức thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công. Triển khai thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo, lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn của các chương trình giảm nghèo để đầu tư, hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

5. Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên.

          Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai và bảo vệ môi trường; tập trung giải quyết tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và ô nhiễm môi trường của các nhà máy gạch tuyn nen, các cơ sở phế liệu và các làng nghề.

          Tập trung rà soát để điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng đất cho các mục đích của tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh công tác cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thiện hồ sơ địa chính để phục vụ việc lập cơ sở dữ liệu về đất đai. Thực hiện tốt công tác giới thiệu địa điểm, giao đất, cho thuê đất, phát triển quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân.

          Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và trách nhiệm của xã hội trong bảo vệ môi trường; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư các dự án về thu gom, xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

6. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí

Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tác phong làm việc của chính quyền các cấp; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; thường xuyên rà soát mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả thực hiện, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, kịp thời bổ sung, điều chỉnh các giải pháp trong chỉ đạo điều hành, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Triển khai ban hành mới quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và Đề án chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức địa chính và kế toán ngân sách các xã, thị trấn theo Nghị định 158/NĐ-CP. Tăng cường công tác kiểm tra việc ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp huyện.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo đề án đã được phê duyệt, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" nhằm đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết; đẩy nhanh tiến độ áp dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 vào công tác quản lý, điều hành trong các đơn vị.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý thu chi ngân sách, thực hiện các chính sách xã hội. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp dân của cả hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị; thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền nhằm hạn chế đơn thư vượt cấp.

7. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2021, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; thực hiện nghiêm chế độ trực sẳn sàng chiến đấu; nâng cao khả năng cơ động, chủ động ứng phó và xử lý kịp thời, chính xác các tình huống trong mọi thời điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn trong các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị quan trọng, Đại hội Đảng các cấp và thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy, buôn bán người; tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế, không để tội phạm gia tăng, nhất là tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí, gây thương tích; đẩy lùi tệ nạn ma túy, cờ bạc, số đề, cá cược bóng đá, ... Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả Đại hội Đảng các cấp./.