Lịch sử hình thành

Ngày 16/03/2015 15:45:58

Xét về phương diện hành chính, tính đến năm 2015, huyện Triệu Sơn mới có một chặng đường hình thành và phát triển tròn 45 năm, nhưng về mặt lịch sử thì vùng đất này đã tồn tại từ lâu như một đơn vị địa lý tự nhiên, mà ở đó con người đã có mặt từ rất sớm để khai sơn phá thạch, từng bước tiến liên con đường cải tạo thiên nhiên tạo dựng cuộc sống và chống lại kẻ thù xâm lược bảo vệ quê hương. Chính vì vậy mà vùng đất này cũng được xem là một địa bàn có lịch sử phát triển lâu đời, ở đây có dấu tích của nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ; có những phong trào đấu tranh mạnh mẽ chống lại ách đô hộ của phương Bắc thời ngàn năm Bắc thuộc; nơi hun đúc và sinh trưởng nhiều người con ưu tú của đất nước dưới thời phong kiến, là nơi ngưng tụ nhiều giá trị văn hóa độc đáo... tất cả điều đó đã tạo nên một nét đặc thù của xứ sở để góp thêm đặc sắc vào sự phong phú đa dạng của truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa của nước ta.

Đặc biệt là từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, nhất là từ sau cách mạng tháng Tám 1945 đến nay, bằng lao động sáng tạo và tình thần cách mạng kiên cường, con người Triệu Sơn lại phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương để lập nên nhiều kỳ tích mới trong chiến đấu, xây dựng, đưa Triệu Sơn trpr thành một huyện Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và điển hình trong mô hình xây dựng nông thôn mới. Dưới đây là cái nhìn tổng quát của vùng đất Triệu Sơn, được chia làm các thời kỳ:

- Triệu Sơn trong thời đại các Vua Hùng và Văn hóa Đông Sơn.

- Triệu Sơn trong thời kỳ chống Bắc thuộc (Từ năm 179 trước Công nguyên đến đầu thế kỷ X sau công nguyên).

- Triệu Sơn thời Ngô - Đinh - Lê.

- Triệu Sơn thời Lý - Trần - Hồ.

- Triệu Sơn thời Hậu Lê.

- Triệu Sơn thời Mạc (1527-1592) và Lê - Trịnh (1533-1786).

- Triệu Sơn thời Nguyễn (1802-1858).

- Triệu Sơn trong phong trào cần vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX (1858-1886).

- Triệu Sơn trong phong Trào cách mạng đầu thế kỷ XX và các tổ chức tiền thân của Đảng tại Triệu Sơn .

- Triệu Sơn trong quá trình vận động giải phóng dân tốc và đấu tranh giành chính quyền (1930-1945).

- Triệu Sơn xây dựng hậu phương vững mạnh, kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

- Triệu Sơn xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện Miền Bắc hòa bình (1954-1965).

- Thành lập huyện Triệu Sơn, vừa sản xuất vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam (1965-1975).

- Triệu Sơn cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới và hội nhập (1975- nay)

Lịch sử hình thành

Đăng lúc: 16/03/2015 15:45:58 (GMT+7)

Xét về phương diện hành chính, tính đến năm 2015, huyện Triệu Sơn mới có một chặng đường hình thành và phát triển tròn 45 năm, nhưng về mặt lịch sử thì vùng đất này đã tồn tại từ lâu như một đơn vị địa lý tự nhiên, mà ở đó con người đã có mặt từ rất sớm để khai sơn phá thạch, từng bước tiến liên con đường cải tạo thiên nhiên tạo dựng cuộc sống và chống lại kẻ thù xâm lược bảo vệ quê hương. Chính vì vậy mà vùng đất này cũng được xem là một địa bàn có lịch sử phát triển lâu đời, ở đây có dấu tích của nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ; có những phong trào đấu tranh mạnh mẽ chống lại ách đô hộ của phương Bắc thời ngàn năm Bắc thuộc; nơi hun đúc và sinh trưởng nhiều người con ưu tú của đất nước dưới thời phong kiến, là nơi ngưng tụ nhiều giá trị văn hóa độc đáo... tất cả điều đó đã tạo nên một nét đặc thù của xứ sở để góp thêm đặc sắc vào sự phong phú đa dạng của truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa của nước ta.

Đặc biệt là từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, nhất là từ sau cách mạng tháng Tám 1945 đến nay, bằng lao động sáng tạo và tình thần cách mạng kiên cường, con người Triệu Sơn lại phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương để lập nên nhiều kỳ tích mới trong chiến đấu, xây dựng, đưa Triệu Sơn trpr thành một huyện Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và điển hình trong mô hình xây dựng nông thôn mới. Dưới đây là cái nhìn tổng quát của vùng đất Triệu Sơn, được chia làm các thời kỳ:

- Triệu Sơn trong thời đại các Vua Hùng và Văn hóa Đông Sơn.

- Triệu Sơn trong thời kỳ chống Bắc thuộc (Từ năm 179 trước Công nguyên đến đầu thế kỷ X sau công nguyên).

- Triệu Sơn thời Ngô - Đinh - Lê.

- Triệu Sơn thời Lý - Trần - Hồ.

- Triệu Sơn thời Hậu Lê.

- Triệu Sơn thời Mạc (1527-1592) và Lê - Trịnh (1533-1786).

- Triệu Sơn thời Nguyễn (1802-1858).

- Triệu Sơn trong phong trào cần vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX (1858-1886).

- Triệu Sơn trong phong Trào cách mạng đầu thế kỷ XX và các tổ chức tiền thân của Đảng tại Triệu Sơn .

- Triệu Sơn trong quá trình vận động giải phóng dân tốc và đấu tranh giành chính quyền (1930-1945).

- Triệu Sơn xây dựng hậu phương vững mạnh, kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

- Triệu Sơn xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện Miền Bắc hòa bình (1954-1965).

- Thành lập huyện Triệu Sơn, vừa sản xuất vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam (1965-1975).

- Triệu Sơn cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới và hội nhập (1975- nay)