Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn vân động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia cuộc thi " Tìm hiểu Luật cảnh sát biển".

Ngày 29/09/2021 21:16:25

 Thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tuyên truyền, phổ biến Luật cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2021, ngày 07/6/2021 Bộ Quốc phòng đã ban hành kế hoạch số 1724/KH-BQP về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến toàn quốc " Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam"; Công văn số1347/UBND- KSTTHCNC ngày 01/9/2021 về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam", Công văn số 1759/STP-PBGDPL ngày 07/9/2021 của Sở Tư pháp về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật Cảnh sát biển"
Để phổ biến rộng rải, nâng cao hiểu biết pháp luật về Luật biển Việt Nam UBND xã Bình Sơn phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam".
1. Tổ chức, tuyên truyền , phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân hiểu rõ về mục đích, yêu cầu, nôi dung và ý nghĩa của cuộc thi.
2. Tham gia cuộc thi trên cổng thông tin: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn
3. Thời gian bắt đầu từ 00h ngày 06/9/2021 đến 23h59' ngày 06/10/2021.
4 Cách thức thi: Người dự thi truy cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả lời các câu hỏi.
 Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân hưởng  tham gia cuộc thi.

Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn vân động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia cuộc thi " Tìm hiểu Luật cảnh sát biển".

Đăng lúc: 29/09/2021 21:16:25 (GMT+7)

 Thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tuyên truyền, phổ biến Luật cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2021, ngày 07/6/2021 Bộ Quốc phòng đã ban hành kế hoạch số 1724/KH-BQP về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến toàn quốc " Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam"; Công văn số1347/UBND- KSTTHCNC ngày 01/9/2021 về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam", Công văn số 1759/STP-PBGDPL ngày 07/9/2021 của Sở Tư pháp về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật Cảnh sát biển"
Để phổ biến rộng rải, nâng cao hiểu biết pháp luật về Luật biển Việt Nam UBND xã Bình Sơn phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam".
1. Tổ chức, tuyên truyền , phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân hiểu rõ về mục đích, yêu cầu, nôi dung và ý nghĩa của cuộc thi.
2. Tham gia cuộc thi trên cổng thông tin: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn
3. Thời gian bắt đầu từ 00h ngày 06/9/2021 đến 23h59' ngày 06/10/2021.
4 Cách thức thi: Người dự thi truy cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả lời các câu hỏi.
 Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân hưởng  tham gia cuộc thi.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)